با ما تماس بگیرید:    3382721-0912

فرم ارزیابی رایگان

خدمات ویزا

خلاصه


توضیحات

خدمات ویزا

1. پیکاپ
2. نوبت سفارت
3.بررسی پرونده ویزا
4. ارسال پرونده ویزا
5. تعیین وقت انگشت نگاری
6. بررسی پرونده ردی ویزا
7. اجازه ورود مجدد به کانادا (تراول داکیومنت)
8. تمدید پاسپورت